Podjęcie współpracy rozpoczyna się od spotkania, na którym prezentowany jest zakres usług Biura Rachunkowego, a Państwo mają okazję przybliżyć specyfikę prowadzonej przez siebie (lub planowanej) działalności. Następnie wspólnie ustalamy formę współpracy dopasowaną do Państwa potrzeb i oczekiwań. W przypadku konieczności przeniesienia dokumentacji księgowej z poprzedniego biura rachunkowego, ustalamy również terminy pozwalające na płynne i bezkolizyjne przekazanie dokumentów.


Drugim krokiem jest podpisanie umowy o świadczenie usług księgowych oraz pełnomocnictw do reprezentowania Państwa firmy przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Na tej podstawie Biuro Rachunkowe IDRIS składa w Państwa imieniu niezbędne dokumenty w urzędach właściwych dla prowadzonej działalności. Od momentu podpisania umowy Biuro przejmuje przewidzianą przepisami odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości oraz sprawozdawczości podatkowej.


Po podpisaniu umowy, Państwa firma zobowiązana jest jedynie do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych, czyli do wystawiania dowodów sprzedaży (faktur, rachunków, paragonów fiskalnych) oraz do gromadzenia dokumentów zakupu otrzymywanych od swoich kontrahentów (faktury zakupu towarów, koszty takie jak telefon, paliwo itp.).

 

Biuro Rachunkowe IDRIS oferuje następujący zakres usług:

 

 

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów


- księgowanie dokumentów do podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia
- prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
- ustalanie wysokości zaliczek na poczet podatku dochodowego
- sporządzanie rocznego zeznania podatkowego (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38)
- sporządzanie i składanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych (PIT-4R, PIT-11, VAT-7, VAT-7K, VAT-UE)
- prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy
- wyprowadzanie zaległości
- weryfikacja poprawności dokumentacji księgowej

 

Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, eksportu i importu


- księgowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia / dostawy towarów i świadczenia usług
- księgowanie faktur importowych / eksportowych
- rozliczanie różnic kursowych
- prowadzenie rozliczeń VAT przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz międzynarodowych

 

 

Kadry i Płace

- sporządzanie dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia pracowników (w tym umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)
- prowadzenie akt osobowych
- naliczanie wynagrodzeń
- sporządzanie miesięcznych list płac pracowników
- obsługa umów zleceń i umów o dzieło
- sporządzanie i składanie drogą elektroniczną deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS
- sporządzanie deklaracji PIT-11

 

 
Pozostałe usługi

- reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
- pomoc przy kompletowaniu dokumentacji księgowej i wypełnianiu formularzy do wniosków kredytowych


 

  

 

Wszystkie zgromadzone w trakcie poprzedniego miesiąca dokumenty związane z prowadzoną działalnością należy przekazać do Biura Rachunkowego do 10 dnia każdego miesiąca rozliczeniowego. Dokumenty można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Na terenie Warszawy możliwy jest także odbiór dokumentów bezpośrednio od Klienta.


Każdego miesiąca, na podstawie otrzymanych od Państwa dokumentów, Biuro sporządza rejestry i ewidencje podatkowe, a następnie przygotowuje deklaracje podatkowe, które w obowiązujących terminach i na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, przesyła drogą elektroniczną do właściwych urzędów skarbowych.


Po sporządzeniu deklaracji rozliczeniowych są Państwo informowani o wynikach finansowych firmy za dany okres rozliczeniowy, a także o wysokości zobowiązań podatkowych. Informacje te wysyłane są na wskazany przez Państwa adres e-mail lub przekazywane telefonicznie - według Państwa preferencji - dbając o stosowne wyprzedzenie, pozwalające Państwu na terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych.


Po zamknięciu miesiąca dokumenty księgowe wraz z deklaracjami są przechowywane w siedzibie Biura i udostępniane Państwu na każde życzenie. Po całkowitym rozliczeniu roku podatkowego i złożeniu deklaracji podatkowych, kompletna dokumentacja księgowa pozostaje w siedzibie Biura lub jest przekazywana w Państwa ręce w celu archiwizacji (wedle życzenia).